Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
  • GOLDEN ATLANTIC
    08:00 - 31/05/2020 10:00 - 03/06/2020
    Tàu hàng; Bến số 1
  • THÀNH ĐẠT 18
    20:15 - 02/06/2020 20:15 - 04/06/2020
    Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

Công bố thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty, cụ thể như sau 1. Công bố thông tin về nhân sự Hội ...
CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   Tải xuống file đính kèm: Biên bản họp ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8 ngày 06/5/2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8, ngày 06/5/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu ...
CMP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chi tiết  như sau : Thời ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 20/4/2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 7 ngày 20/4/2020 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư ...
Thông báo mẫu chữ ký của Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo mẫu chữ ký của Quyền Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty được bổ nhiệm kể từ ngày 17/4/2020.Tải ...
CMP Công bố thông tin về công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng thông báo quý cổ đông và cơ quan chức năng về công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo Pháp luật của Công ty đối với ông Trần Văn Phong - Quyền Tổng Giám đốc Công ...
Thông báo hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - CMP!
Ngày 06/4/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây đã có Thông báo số 21/TB-HĐQT về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó, ngày tổ ...
Quảng cáo
Video Xem thêm