Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tàu đang làm hàng
 • JINHAI No1
  15:30 - 29/07/2020 11:00 - 03/08/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • GLORIOUS PEONY
  07:00 - 30/07/2020 19:00 - 03/08/2020
  Tàu hàng; Bến số 1
 • THÁI SƠN 10
  07:00 - 03/08/2020 18:00 - 05/08/2020
  Tàu hàng; Bến số 1

Tin tức cho cổ đông

CMP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Chân Mây trân trọng kính mời toàn thể Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, chi tiết như sau: Thời gian ...
Danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về danh sách cổ đông của CMP tham dự ĐHĐCĐH bất thường năm 2020. Người được ủy quyền CBTT Lê Văn Tiến Tải xuống ...
CBTT Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn của CMP tại thời điểm 06 tháng đầu năm 2020. Tải xuống file đính kèm.
Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối kỳ và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm ...
Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để ĐHĐCĐ bất thường năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. - Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày đăng ...
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây Công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty nhiệm kỳ 2020-2025 đối với những ông bà có ...
CBTT V/v ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về  việc ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.   Tải xuống file đính ...
Công bố thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty, cụ thể như sau 1. Công bố thông tin về nhân sự Hội ...
CBTT về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Cảng Chân Mây công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020   Tải xuống file đính kèm: Biên bản họp ...
Quảng cáo
Video Xem thêm